Medling

Vad är medling?
Medling vid brott är ett möte mellan den som har begått ett brott och den som utsatts för ett brott. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare (en person som inte tar ställning för någon av personerna) där man pratar om brottshändelsen och vilka följder som händelsen har medfört. Medlingen ger möjlighet till att mötas och prata om vad som har hänt och få svar på eventuella frågor. Medlingens syfte är att minska de negativa följderna av brottet. Du kan då få en bild av den andra personens upplevelse, tankar och känslor kring händelsen. 

Att vara med i ett medlingsmöte är alltid frivilligt både för den som har begått brottet och för den som har utsatts. Medling passar för många typer av brott som skadegörelse, stöld, misshandel och rån där gärningspersonen är i åldern 12-21 år.
 
Medling är ingen påföljd (straff) utan ett komplement till den vanliga rättsprocessen, medlingen kan ske både innan och efter en eventuell rättegång.
 
Det finns en lag om medling, Lagen (2002:445) om medling med anledning av brott. Kommunerna är skyldiga att kunna erbjuda medling till alla unga (12-21 år) som har begått brott. Polisen frågar de som erkänt ett brott om de vill delta i medling och skickar sedan informationen till Stödcentrum.


Förmöte
Som en förberedelse innan medlingsmötet träffar medlaren gärningspersonen och den brottsutsatte på egna förmöten var för sig. Då får man som ungdom ha med en förälder. Under förmötet går du och medlaren noga igenom hur medlingsmötet kommer att gå till, vart man kommer att vara och så pratar man om vad man skulle vilja säga till den man ska träffa under medlingen. Ibland kan man behöva träffa medlaren i flera förmöten innan det känns bekvämt att träffa den andra parten. Efter att ha träffat båda parterna gör medlaren en bedömning om det är lämpligt med ett medlingsmöte.
 
Medlingsmöte
Under medlingsmötet träffas den som har begått ett brott (gärningspersonen) och den som är utsatt för ett brott (målsägande/brottsoffer) tillsammans med en medlare för att prata om brottshändelsen. Om man önskar och den andre parten godkänner, så går det bra att ha en stödjande person med sig under samtalet.
 
Under medlingsmötet pratar man om vad som hände. Parterna får i tur och ordning berätta om sin egen upplevelse av brottshändelsen. De pratar till varandra och medlaren hjälper till med att låta båda komma till tals. Sedan pratar man om hur händelsen har påverkat var och en och om vilka konsekvenser upplevelsen har fått. Hur har man mått efter händelsen? Brottsoffret kanske känner sig rädd, inte vill vara ute så mycket, har svårt att sova eller har svårt för att koncentrera sig i skolan. Den som begått brottet kanske har dåligt samvete, känner sig rädd för att brottsoffrets kompisar skall hämnas eller riskerar ett hårt straff. Man pratar sedan om och hur man önskar att det ska se ut i framtiden. Om man träffar på varandra, hur ska man bete sig då? Är det ok att inte hälsa? Om man går i samma skola eller umgås med samma kamrater, hur ska man bete sig mot varandra då?
 
Under medlingsmötet finns det möjlighet att skriva ett avtal, en skriftlig överenskommelse. Det kan vara ett löfte om framtida beteende, ekonomiskt ersättning till brottsoffer eller gottgörelse genom arbete. Ett vanligt avtal är ett beteendeavtal där man kommer överens om hur man skall vara mot varandra framöver. Man kan bl.a. komma överens om att båda pratar med sina kompisar om att man har medlat och att det är "lugnt" mellan dem nu för att förhindra efterspel i form av ryktesspridning eller hot.